Saturday 4 February

download hier de overdenking van Mgr. Choennie ivm Phagwa 2019

 Overdenking van Mgr. K. Choennie ivm Holi Phagwa 2019

Met veel genoegen en gevoelens van respect en waardering voor mijn Hindu broeders en zusters in 
Suriname, Nederland en over de hele wereld, breng ik namens de Rooms Katholieke gemeenschap
mijn beste wensen en gebeden over aan heel de Hindu gemeenschap en allen die dit religieus feest
met een oprecht hart vieren. In Suriname is dit feest verheven tot een nationale feestdag. Dit geeft
ons allen zo de gelegenheid tot diepere bezinning.

Dit feest met haar rijke religieuze symboliek en rituelen spreekt tot ons aller verbeelding.
Vooreerst is het van oorsprong een lentefeest waarbij de donkere en sombere wintertijd overgaat in
het ontluikende nieuwe leven vol kleur en pracht. Meer dan ooit moet onze generatie de Schepper
dankbaar zijn voor het instellen van seizoenen waardoor ons leven telkens vernieuwd wordt. Wij
realiseren ons dat het voor het eerst is in de geschiedenis dat de mensheid de schepping bedreigt
door er onverantwoord mee om te gaan. Door de vervuiling en de vernieling die mens aanricht
ingegeven door hebzucht en egoïsme veroorzaken wij een klimaatsverandering met alle desastreuze
gevolgen voor de ordelijke en harmonieuze opeenvolging van seizoenen. Ik spreek dan ook de hoop
uit dat wij allen met onze Hindu broeders en zusters bij het vieren van dit feest zich bezinnen op orde
in de schepping zoals de Schepper het gewild heeft.

De rijke rituelen voeren ons ook dit jaar weer naar de holika verbranding waarbij symbolisch het
kwaad in ieder van ons wordt vernietigd. Het is een moment om te vergeven en een nieuw begin te
maken. De vlammen zullen op vele plekken de donkere nacht verlichten. Laat ieder van ons dit jaar
afrekenen met de listen die schuilen in ieder mensenhart. Laat ons de donkere nacht van corruptie
en verval in ons land keren door het kwaad in ons te verbranden.

De legende van Hiranyakashipu herinnert ons eraan dat er in ieder tijdperk mensen zijn die menen
onsterfelijk en onoverwinnelijk te zijn en daardoor verwaand en hoogmoedig worden en anderen
dwingen tot aanbidding van hen in plaats van de Allerhoogste. Het zijn individuen maar ook heel de
mensheid waant zich onsterfelijk te zijn en aan God gelijk. Het is deze houding die ervoor zorgt dat
de mens geen ontzag heeft voor de natuur en andere schepselen op aarde maar doorgaat met de
vernietiging van de biodiversiteit waarmee de Schepper ons gezegend heeft.

Holi Phagwa is ook een feest van kleuren en spontaniteit. Maatschappelijke standen en rangen
vervagen wanneer iedereen in een sfeer van ongedwongen vriendschap elkaar met de bonte
verscheidenheid aan kleuren besproeid. Het Rooms-katholiek Bisdom sluit zich daarom graag aan bij
de oproep die er van verschillende Hindu pandits is uitgegaan om de viering van Phagwa met
besprenkeling niet te laten ontaarden in banale vormen van pleziermaken die de hoge waarden die
aan dit religieus feest ten grondslag liggen, vergeten en bijdragen tot bandeloosheid en moreel
verval in ons geliefd land.

Moge dit feest dan zorgen dat in onze samenleving door rechtvaardigheid het onderscheid tussen ras
en geloof maar vooral ook tussen rijk en arm vervaagd en verdwijnt. Armoede is vaak de oorzaak
dat landen als Suriname ertoe overgaan om hun natuurlijke rijkdommen goedkoop te verkopen en
daarbij onherstelbare schade aan te richten aan de schepping. Hoe arm een mens ook is hij mag
nooit zijn ziel verkopen en zijn principes prijsgeven.

Ik wens heel de Surinaamse samenleving een gezegend Holi Phagwa toe.

+ Karel Choennie
Bisschop van Paramaribo

Paramaribo, 18 maart 2019