Saturday 4 February

Op vrijdag 24 november installeerde de bisschop van Paramaribo, mgr. Karel Choennie een commissie die hem zal bijstaan en adviseren in zijn aanbod aan president Bouterse om te helpen bouwen aan een vreedzamer Suriname, na het 8-decemberproces. De Commissie bestaat uit Wim Udenhout, Stanley Raghoebarsing, bisschop Emile Ritfeld, Marie Levens, Cornelis Ardjosemito, Margo Waterval, Harold Rusland, pandit Rabinder Nandoe, Hans Breeveld, Robbert Bipat en pandita Soesila Baldew-Malhoe. Bij de selectie van leden is gekeken naar expertise, maatschappelijke gedragenheid en brede herkenbaarheid.


In februari j.l. voerde de bisschop overleg met de president en bood hem zijn diensten aan voor een vreedzaam natraject na afronding van het 8-decemberproces, gebaseerd op recht, eerlijkheid en barmhartigheid.
Het voorstel van de bisschop komt onder andere neer op een ongehinderde afronding van het 8-decemberproces en een respectvolle afsluiting van dit donkere hoofdstuk in de geschiedenis. Door wijs leiderschap kan een eventuele dreigende turbulente situatie voorkomen worden en juist omgezet worden in een nieuwe weg tot eenheid en saamhorigheid in ons land. Moreel en juridisch gezag kunnen helpen in voorbereiding en uitvoering. De bisschop heeft daartoe de hulp ingeroepen van het Vaticaan en de OAS. Het Vaticaan heeft schriftelijk medewerking toegezegd, de OAS heeft mondeling toegezegd en wacht op een officiële uitnodiging die van de regering moet uitgaan. Maar het allerbelangrijkste is dat nationale leiders de wil hebben om te doen wat goed is. Die wil schijnt aanwezig te zijn. Op 1 maart tekenden de bisschop en de president een gezamenlijke verklaring waarin de bereidheid werd vastgelegd.

In Suriname is toenemend begrip ontstaan en is van verschillende zijden steun betuigd aan het initiatief van de bisschop, o.a. door het Comité Christelijke Kerken en de Interreligieuze Raad in Suriname (IRIS). Voorts heeft de bisschop ook de Vereniging van Volle Evangelie- en Pinkstergemeenten en –bedieningen in Suriname geconsulteerd en zijn hebben hun standpunten rondom het proces van verzoening, de rechtspraak en het 8-decemberproces kenbaar gemaakt, en toegezegd om daarover in contact te blijven.

De bisschop is van mening dat er een historische kans ligt om goede keuzes te maken die bepalend kunnen zijn voor een goede toekomst van ons land: die kans mag niet verloren gaan. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor de president.

Paramaribo, 24 november 2017

------------------------------------------------

Instelling Adviescommissie

Achtergrond 
Begin 2017 heeft bisschop Karel Choennie gesprekken gevoerd met o.a. de president van de republiek, en de voorzitter van De Nationale Assemblee, met nabestaanden van de slachtoffers van de 8-decembermoorden, alsook met internationale organisaties, in de zoektocht naar nationale verzoening na voltooiing van het rechtsproces van de 8-decembermoorden. Inzichten verschillen, er is hoop maar vooral ook twijfel en afwachting. Gaandeweg is er duidelijkheid en begrip gegroeid over het initiatief. De overkoepelende religieuze organisaties in ons land, m.n. het Comité Christelijke Kerken en de Interreligieuze Raad in Suriname, hebben inmiddels de steun gegeven. Voorts heeft de bisschop ook de Vereniging van Volle Evangelie- en Pinkstergemeenten in Suriname geconsulteerd en zij hebben hun standpunten rondom het proces van verzoening, de rechtspraak en het 8-decemberproces kenbaar gemaakt, en toegezegd om daarover in contact te blijven. Het Vaticaan en de Organisatie van Amerikaanse Staten hebben eveneens medewerking toegezegd.
Er ligt een historische kans om goede keuzes te maken, bepalend voor een betere, meer harmonieuze en vreedzame toekomst van ons land: die kans mag niet verloren gaan. In het initiatief is een belangrijke rol weggelegd voor de president van de Republiek.

Doel van het initiatief
Het doel van het initiatief is om de complexe problematiek die is voortgevloeid uit de 8-december moorden en de samenleving verdeeld heeft, om te buigen en om te zetten in kansen voor een meer saamhorige en vreedzame toekomst.

De hoofdlijnen om dit doel te kunnen bereiken zijn de volgende:
• het recht en het rechtsproces van de 8-decembermoorden vinden ongehinderd voortgang;
• het hoofdstuk rondom de 8-decembermoorden wordt vreedzaam tot een einde gebracht en afgesloten, juridisch, politiek en maatschappelijk. Dit houdt onder meer in dat er genoegdoening wordt geschonken aan slachtoffers en nabestaanden. Er komen garanties dat de ontwikkelingen na het proces zich vreedzaam voltrekken en dat Suriname een nieuwe kans gegeven wordt tot natievorming.

De nadruk van het initiatief ligt op ‘healing’.

De gevoeligheid en het ingrijpende karakter van het onderwerp in vrijwel alle maatschappelijke aspecten vereisen zicht op, en expertise in meerdere disciplines. Het belangrijkste is evenwel dat alle betrokkenen de oprechte wil koesteren om een vreedzame toekomst te helpen scheppen na het rechtsproces.

Instelling Adviescommissie
Het is nodig dat de bisschop beschikt over een adviescommissie met wie hij in overleg kan treden en die hem van advies kan dienen. De leden van deze Commissie beschikken over expertise en ervaring op diverse gebieden die relevant zijn voor de taak van de Commissie, en wel zodanig dat zij individueel alsook als Commissie vertrouwen uitstralen en herkenbaar zijn voor de totale gemeenschap.

Per heden wordt ingesteld de Adviescommissie bestaande uit de volgende leden:

• Drs. Wim Udenhout
• Drs. Kermechend Stanley Raghoebarsing (Secretaris)
• Bisschop Emile Ritfeld
• Dr. Marie Levens
• Dhr. Cornelis Ardjosemito
• Mr. Margo Waterval
• Dhr. Harold Rusland
• Dr. Robbert Bipat
• Dr. Hans Breeveld
• Pandit Rabinder Nandoe Tewari
• Pandita Soeshila Baldew-Malhoe

De Commissie is ingesteld voor onbepaalde tijd. Zij wordt geleid door mgr. Karel Choennie en heeft een adviserende taak. De individuele leden alsook de Commissie als geheel nemen geen eigen initiatieven, zij adviseren de bisschop.

De interne communicatie wordt verzorgd door het Secretariaat van de Commissie, de externe communicatie is voorbehouden aan bisschop Karel Choennie.

Paramaribo, 24 november 2017
Rooms Katholiek Bisdom Paramaribo