Saturday 4 February

Dierbare zusters en broeders,

In de maand oktober gedenken wij Wereldmissiedag, een jaarlijkse viering van onze christelijke roeping om mensen tot Christus te brengen, zijn Blijde Boodschap te verkondigen, en de vreugde van ons katholiek geloof in Christus te delen met anderen. De Pauselijke Missiewerken organiseert jaarlijks Wereldmissiedag: in heel de katholieke kerk wereldwijd – dus in elke katholieke gemeenschap ter wereld – wordt jaarlijks op deze dag inhoud gegeven aan deze roeping d.m.v. een bijzondere collecte. Overal zal er in het weekend van 22 oktober slechts één collecte worden gehouden tijdens de H. Missen en diensten, en die collecte wordt in zijn geheel bestemd voor de inspanningen van de Kerk t.b.v. de evangelisatie. Op deze manier dragen wij financieel bij aan alles dat ondernomen moet worden om Christus te verkondigen aan de volken en om ons geloof de levengevende kracht te laten zijn, die het in feite is en behoort te zijn.

Als Regional Director, en namens de aarts/bisschoppen en PMW directors van de Antilliaanse Bisschoppenconferentie, doe ik een beroep op alle gelovigen om royaal te geven tijdens het weekend van Wereldmissiedag. God heeft ons gezegend met zoveel barmhartigheid, vergeving, liefde en leven door Christus, zijn Zoon: laat ons dan ruimhartig geven opdat wij als katholieken Hem krachtig kunnen verkondigen in onze gemeenschap. De Heer, maar ook de Kerk, heeft uw financiële ondersteuning nodig om dingen mogelijk te maken! Uw gave wordt besteed aan evangelisatieprojecten, aan mediaproducten die ons katholiek geloof delen, aan behoeftige katholieke gemeenschappen, aan jeugdwerk en andere kerkelijke activiteiten. Geef met een groot hart! En de hemelse Vader, die onze inspanningen om zijn Zoon aan de wereld te verkondigen ziet, zal ons overvloedig zegenen!

In Christus,
Eerw. Hr. Esteban Kross
AEC Regional Director voor de Pauselijke Missiewerken

=====================================
Boodschap van paus Franciscus voor Wereldmissiedag 2017
Zondag 22 oktober 2017

Missie in de kern van het christelijk geloof

Dierbare zusters en broeders,
Dit jaar komen wij op Wereldmissiedag wederom samen rondom de persoon van Jezus, de eerste en grootste evangeliseerder, die ons aldoor erop uit stuurt om de Blijde Boodschap van de liefde van God de Vader in de kracht van de heilige Geest te verkondigen. Deze dag nodigt ons uit om ons hernieuwd te bezinnen op de misie in de kern van het christelijk geloof.

De Kerk is in wezen missionair. De missie van de Kerk richt zich naar alle mensen van goede wil en gaat uit van de transformerende kracht van het Evangelie. Het Evangelie is Goed Nieuws dat vervuld is van een aantekelijke blijdschap, want het bevat en biedt nieuw leven: het leven van de Verrezen Christus die, door het schenken van zijn levengevende Geest, voor ons wordt tot de Weg, de Waarheid en het Leven (Joh. 14,6). Hij is de Weg die ons uitnodigt Hem met vertrouwen en moed te volgen. Wanneer wij Jezus volgen als onze Weg, ervaren wij de Waarheid en ontvangen wij zijn Leven, de volheid van gemeenschap met God de Vader in de kracht van de heilige Geest. Dat leven bevrijdt ons van elke vorm van egoïsme, en is bron van creativiteit in liefde.

De verkondiging van het Evangelie wordt zo een levendig en effectief woord dat tot stand brengt wat het verkondigt. Door de missie van de Kerk blijft Jezus Christus zelf evangeliseren en handelen. Door de verkondiging van het Evangelie wordt de verrezen Jezus onze tijdgenoot, opdat zij die Hem met geloof en liefde verwelkomen, de transformerende kracht van zijn Geest kunnen ervaren, de kracht die de mensheid en de schepping vruchtbaar maken, zoals de regen dat doet met de aarde. “Zijn verrijzenis is niet iets van het verleden; zij bevat een levenskracht die de wereld heeft doordrongen. Waar het lijkt dat alles dood is, verschijnen overal opnieuw de kiemen van de verrijzenis. Het is een weergaloze kracht” (Evangelii Gaudium, 276).

Laat ons nimmer vergeten dat “christen zijn niet het gevolg is van een ethische keuze of een verheven idee, maar de ontmoeting met een gebeurtenis, een persoon, die het leven een nieuwe horizon en een doorslaggevende richting geeft” (Benedictus XVI, Deus Caritas Est, 1). Het Evangelie is een Persoon die zichzelf aldoor wegschenkt en degenen, die Hem met nederig en vroom geloof ontvangen, aldoor uitnodigt om zijn leven te delen door doelmatige deelname in het paasmysterie van zijn dood en verrijzenis. Door het Doopsel wordt het Evangelie een bron van nieuw leven, bevrijd van de heerschappij van zonze, verlicht en getransformeerd door de heilige Geest. Door het Vormsel wordt het een versterkende zalving die, door dezelfde Geest, nieuwe wegen en strategieën aanwijst voor getuigenis en begeleiding. Door de Eucharistie wordt het voedsel voor nieuw leven.

Het Evangelie van Jezus Christus is een essentiele behoefte van de wereld. Door de Kerk zet Christus zijn missie voort als de Barmhartige Samaritaan, die zorgt voor de bloedende wonden van de mensheid, en als Goede Herder is Hij aldoor op zoek naar hen dwalen langs kronkelpaden die nergens heen leiden. God zij dank dat er vele significante ervaringen zijn die blijven getuigen van de transformerende kracht van het Evangelie. We denken aan de talloze getuigenissen van de wijze waarop het Evangelie helpt om bekrompenheid, conflicten, racisme, stamcultuur te overwinnen en om overal en onder allen verzoening, broederschap en deelgenootschap te bevorderen. De missie van de Kerk dwingt ons om voortdurende bedevaart te ondernemen doorheen de verschillende woestijnen van het leven, doorheen de verschillende ervaringen van honger en dorst naar waarheid en gerechtigheid.

Jongeren zijn de hoop van de missie. De persoon van Jezus Christus en de Blijde Boodshap die Hij heeft verkondigd, blijven vele jongeren aantrekken. Zij gaan op zoek naar nieuwe wegen om zichzelf moedig en vol enthousiasme dienstbaar te maken aan de mensheid. De eerstvolgende Gewonen Algemene Vergadering van de Bisschoppensynode, die in 2018 zal worden gehouden met als thema ‘Jongeren, het geloof en de onderscheiding van roepingen,’ is een door de Voorzienigheid geboden kans om jongeren te betrekken in de gedeelde missionaire verantwoordelijkheid, die behoefte heeft aan hun rijke verbeelding en creativiteit.

De Pauselijke Missiewerken zijn een kostbare manier om in elke christelijke gemeenschap het verlangen te wekken om verder te gaan dan de eigen grenzen en zekerheden, opdat het Evangelie aan allen verkondigd kan woren. Door de PMW werken jongeren, volwassenen, gezinnen, priesters, bisschoppen, en religieuzen aan het vormen van een missionair hart in eenieder. Wereldmissiedag is een mooie gelegenheid om het missionair hart van christengemeenschappen samen te brengen in gebed, in het getuigenis van leven en in de gemeenschap van goederen, als antwoord op de enorme en dringende noden van evangelisatie.

Dierbare zusters en broeders, laat ons inspiratie putten van Maria, de Moeder van de evangelisatie, wanneer wij onze missie uitvoeren. Bewogen door de Geest heeft zij het Woord van leven verwelkomd in het diepst van haar nederig geloof. Moge de Maagd Moeder ons helpen om ‘ja’ te antwoorden, in het besef van de dringende nood om de Blijde Boodschap van Jezus te doen weerklinken in onze tijd. Moge zij voor ons een hernieuwde ijver verkrijgen om naar allen te brengen de Blijde Boodschap van het leven dat de dood overwint.