Saturday 4 February

Christenen en hindoes: verder gaan dan tolerantie

Beste Hindoevrienden,

Namens de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog bieden wij onze hartelijke groeten aan u allen bij gelegenheid van de viering van Divali op 19 oktober 2017. Moge dit lichtfeest uw denken en leven verlichten, vreugde brengen in uw harten en gezinnen, en uw families en gemeenschappen versterken.

Wij zijn dankbaar voor de vele wonderbaarlijke dingen die zich in de wereld voordoen, en welke wij met recht kunnen erkennen. Tegelijkertijd zijn wij ons ook bewust van de vele moeilijkheden waarmee onze gemeenschappen geconfronteerd worden en die ons diepe zorgen baren. De groei van onverdraagzaamheid, die geweld doet ontkiemen in vele delen van de wereld, is een van de uitdagingen die heden ten dage op ons afkomt. Derhalve willen wij bij deze gelegenheid ons bezinnen op de wijze waarop christenen en hindoes gezamenlijk het wederzijds respect tussen mensen kunnen bevorderen – en zelfs verder gaan dan slechts tolerantie, voor het inluiden van een vredevoller en harmonieuzer tijdperk voor elke samenleving.

Tolerantie betekent zeer zeker open staan voor en geduld hebben met anderen, en hun aanwezigheid in ons midden erkennen. Als wij echter willen werken aan duurzame vrede en ware harmonie, is tolerantie alleen niet voldoende. Wat ook vereist is, is authentiek respect en waardering voor de diversiteit van culturen en gewoonten binnen onze gemeenschappen, die op hun beurt bijdragen aan de gezondheid en eenheid van de samenleving als geheel. Als wij pluralisme en diversiteit beschouwen als een bedreiging voor eenheid, dan leidt dat helaas tot onverdraagzaamheid en geweld.

Respect voor anderen is een belangrijk tegengif voor onverdraagzaamheid, aangezien het betekent dat wij oprecht waardering hebben voor de menselijke persoon, en zijn of haar inherente waardigheid. In het kader van onze verantwoordelijkheid voor de samenleving, betekent het bevorderen van een dergelijk respect achting hebben voor de verschillende maatschappelijke, culturele en religieuze gewoonten en gebruiken. Evenzo vereist het de erkenning van onvervreemdbare rechten, zoals het recht op leven en het recht op het belijden en beoefenen van de godsdienst van eigen keuze.

De weg vooruit voor verschillende gemeenschappen is dus een die gekarakteriseerd wordt door respect. Terwijl verdraagzaamheid enkel de ander beschermt, gaat respect veel verder: het begunstigt vreedzaam samenleven en harmonie voor allen. Respect schept ruimte voor elke persoon, en kweekt in ons een gevoel van “zich thuis voelen” bij anderen. In plaats van verdelen en uitsluiten, stelt respect ons in staat om onze verschillen te beschouwen als tekens van de diversiteit en rijkdom van één menselijke familie. Zoals paus Franciscus heeft opgemerkt, zal op deze manier diversiteit niet langer gezien worden als een bedreiging, maar als bron van verrijking.”1 Bij weer een andere gelegenheid drong de paus bij religieuze leiders en gelovigen erop aan om “de moed te hebben om verschillen te aanvaarden, omdat degenen die anders zijn, zij het cultureel of religieus, niet gezien of behandeld moeten worden als vijanden, maar veeleer verwelkomd moeten worden als medereizigers, in de oprechte overtuiging dat het goede van elk zetelt in het goede van allen.2

Wij worden dus uitgedaagd om verder te gaan dan de beperkingen van tolerantie door het tonen van respect voor alle personen en gemeenschappen, want eenieder verlangt ernaar en verdient te worden gewaardeerd op basis van zijn of haar aangeboren waardigheid. Dit vraagt om het scheppen van een waarachtige cultuur van respect, een die in staat is conflictoplossing, vredestichting en harmonieus samenleven te bevorderen.

Geworteld in onze eigen spirituele tradities en in onze gedeelde zorg voor de eenheid en welvaart van alle mensen, mogen wij als christenen en hindoes, tezamen met andere gelovigen en mensen van goede wil, in onze gezinnen en gemeenschappen, en door middel van onze religieuze leerstellingen en communicatiemedia, het respect voor elke persoon aanmoedigen, in het bijzonder voor degenen onder ons wiens cultuur en geloof anders zijn dan de onze. Op deze manier gaan wij verder dan tolerantie om te bouwen aan een samenleving die harmonieus en vreedzaam is, waar allen worden gerespecteerd en aangemoedigd om bij te dragen aan de eenheid van de menselijke familie door middel van hun eigen unieke bijdrage.

Wij wensen u wederom een vreugdevolle viering van Divali!

Jean-Louis Cardinal Tauran
Voorzitter

Bisschop Miguel Ángel Ayuso Guixot, MCCJ
Secretaris


1.Uit de toespraak van paus Franciscus op de internationale luchthaven van Colombo op 13 januari 2015.

2.Uit de toespraak van paus Franciscus tot de deelnemers aan de internationale vredesconferentie in het Al-Azar conferentiecentrum te Caïro, Egypte, op 28 april 2017.