Saturday 4 February

Door Melvin Mackintosh

Voortouw in MilieubeschermingSamenwerking
Op vrijdag 14 juli jl. tekenden Mgr. Karel Choennie, Bisschop van Paramaribo en de heer John Goedschalk, directeur van Conservation International Suriname, een samenwerkingsovereenkomst. Dit gebeurde in het Kerkelijk Museum aan de Henck-Arronstraat 12 in Paramaribo.
Aan de hand van de overeenkomst zullen er een diverse projecten worden uitgevoerd met het doel de liefde voor de schepping en het natuurbewustzijn te vergroten, onder andere bij kinderen en jongeren via het onderwijs, in het bijzonder op onze katholieke scholen. Een project met de Kathedrale Koorschool voor een musical over Sint Franciscus staat ook op het programma. De samenwerking houdt in dat CI Suriname het Bisdom hierin zal ondersteunen.

Inspiratie
Mgr. Choennie heeft sinds zijn aantreden als Bisschop van Paramaribo aangegeven dat wij als kerk bijzondere aandacht en liefde moeten hebben voor de schepping welke ons door God geschonken is. Die bijzondere aandacht kan door als christenen het voortouw te nemen in natuurbescherming, die omgezet moet worden in concrete acties daartoe. Dit om de verdere vernietiging van de schepping tegen te gaan en een betere wereld aan de volgende generaties over te dragen.
De bisschop heeft zich hiertoe ook laten inspireren door paus Franciscus. De paus heeft zich vanaf zijn benoeming laten kennen als iemand die erg veel geeft om de schepping en zich daarom ernstig zorgen maakt over de vernietiging van de aarde. Zelf de keuze van de pausnaam Franciscus verwijst hiernaar; het is de naam van de dertiende eeuwse heilige die een hele bijzondere liefde had voor de schepping.
In de brief van Mgr. Choennie op Wereldaardedag 2017 schreef hij al over de ernstige kwikvervuiling en de enorme schade daarvan aan mens en milieu. Bisschop Choennie zegt dat besef voor het behoud van het milieu een taak is van ons allen, jong en oud, overheid, bedrijfsleven en ook de kerk.

Laudato Si
In 2015 werd de ecologische encycliek Laudato Si van paus Franciscus wereldwijd gepubliceerd. Het is een lijvig document van bijna tweehonderd pagina’s. Daarin beschrijft de Heilige Vader de huidige ecologische crisis en schetst vervolgens hoe de Bijbel christenen verplicht om voor een beter milieu te strijden. De centrale boodschap in deze tweede brief van de paus is dat de opwarming van de aarde en de gewetenloze uitbuiting van de natuurlijke reserves een bedreiging zijn voor de toekomst van de planeet. Dat is volgens de paus vooral de schuld van de mens zelf. Hij pleit dan ook voor een wereldwijde ecologische bekering die het verval van onze aarde een halt moet toeroepen.

In de encycliek roept paus Franciscus “alle mensen van goede wil” op om met respect en eerbied om te gaan met de aarde en de armen. De paus beschrijft de aarde als “ons gemeenschappelijk huis” die wij helaas hebben gemaakt tot een “enorme vuilnisbelt”. Heel de mensheid lijdt hieronder, zegt de Heilige Vader, maar het zijn de armen die de grootste slachtoffers zijn. Paus Franciscus roept op tot een gedragsverandering, vooral bij de welgestelden, om het tempo van consumptie te verminderen en zodoende minder afval te produceren.

Invulling
De projecten in de samenwerkingsovereenkomst met CI Suriname zijn niet aan tijd gebonden. Het eerste project is het opzetten en in gebruik nemen van de Natuurhal welke inmiddels heeft plaatsgevonden op 16 juli jl. In deze “hal” zullen Surinamers, maar vooral de schooljeugd via films en documentaires bewust gemaakt worden van de schoonheid van de natuur en de noodzaak om het te behouden. Ook kunnen er in de Natuurhal thema-avonden worden georganiseerd.
Een volgend project zal zijn het produceren van lesbrieven over hetzelfde thema voor de circa 20.000 leerlingen op katholieke scholen in heel Suriname. CI Suriname heeft de expertise in huis om die lesbrieven zo effectief mogelijk te maken voor de doelgroep.
Een derde project moet ervoor zorgen dat via de Kathedrale Koorschool Suriname gewerkt wordt aan de productie en uitvoering van drama en musicals met het thema milieu en natuur. Een belangrijk project betreft het actualiseren van de natuurbeschermingswet. Deze wet dateert van 1954 en moet dringend aangepast worden om verantwoord bezig te zijn met de bescherming van het milieu. Als kerk kunnen wij ervoor zorgen dat aanname van deze wetgeving wordt gerealiseerd, door vanuit de gemeenschap – de ‘basis’ – steeds meer druk uit te oefenen op de Overheid om de bescherming van onze natuur te garanderen.

Bron: Omhoog, editie nr. 29