Saturday 4 February

Paramaribo, 10 juli 2017
Het Rooms-Katholiek Bisdom heeft met grote bezorgdheid kennis genomen van het feit dat de regering van de Republiek Suriname de procureur-generaal heeft aangeschreven met de beschuldiging van ernstig wangedrag. Dit enkel omdat de auditeur-militair het requisitoir heeft kunnen houden in het 8-decemberstrafproces.

Echter wordt aangegeven in de Grondwet artikel 142, lid 2 dat de procureur-generaal slechts door de Regering ontslagen kan worden op voordracht van het Hof van Justitie. Deze voordracht wordt gedaan nadat de president van het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat wangedrag of een der andere redenen genoemd in artikel 142 lid 2 inderdaad aanwezig is.

Het Bisdom ervaart dit schrijven van de regering als een ernstige bedreiging van de Trias Politica, dat wil zeggen dat hiermee de uitvoerende macht middels intimidatie de rechterlijke macht naar haar hand wilt zetten en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht mogelijk niet langer blijft eerbiedigen. Dat zou een aanslag op de rechtsstaat van onze Republiek en van de Surinaamse samenleving betekenen.
Het Bisdom voelt zich vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid gerechtigd zijn stem in deze te doen horen. Het Bisdom is ervan overtuigd, dat er binnen de grondwet ook na het vonnis in het 8-decemberproces voldoende mogelijkheden zijn om de rust en harmonie in de samenleving te bewaren zonder dat de rechterlijke macht wordt gedesavoueerd. We doen een beroep op de regering om af te zien van intimidatie en te kiezen voor het eerder ingeslagen traject van dialoog, waarheidsvinding en verzoening na het vonnis. Het Bisdom biedt hierbij wederom haar diensten aan om uit deze verontrustende situatie te geraken.

Leest u hier de verklaring in PDF formaat.


   +K.M. Choennie
   Bisschop van Paramaribo