Saturday 4 February

Lees hier de brief in pdf

                                                   Gezamenlijke verklaring
Gezamenlijke verklaring CCK en IRISvan het Comité Christelijke Kerken en de Interreligieuze Raad in Suriname 
over de verantwoordelijkheid van de lokale religieuze organisaties
in de zorg voor vrede en harmonie in de Surinaamse samenleving
n.a.v. de gevolgen van de 8-decembermoorden en het daaropvolgend rechtsproces

 

Het Comité Christelijke Kerken (CCK) en de Interreligieuze Raad in Suriname (IRIS), in vergadering bijeen op maandag 03 juli 2017 

overwegende:

 

• dat de standrechtelijke executie van vijftien Surinaamse burgers op 08 december 1982 tot gevolg heeft gehad dat de Surinaamse samenleving reeds bijna 35 jaren in een greep van angst, onrust, onzekerheid en onvrede wordt gehouden;

• dat het daaropvolgend rechtsproces, gestart op 30 november 2007, daarenboven aanleiding is geweest voor het ontstaan en steeds verder toenemen van een diepe tweespalt in en fragmentatie van de Surinaamse samenleving;

• dat de vorengenoemde zaken een ernstige belemmering vormen voor de waarachtige eenheid, ontwikkeling en het welzijn van het Surinaamse volk;

• dat de religieuze organisaties, aangesloten bij het CCK en de IRIS zich terdege bewust zijn van hun verantwoordelijkheid om bij te dragen aan het geestelijk, moreel en maatschappelijk welzijn van de totale Surinaamse samenleving, en dat zij doordrongen zijn van hun roeping om zich in te zetten voor de bescherming en integriteit van al hetgeen, dat ons door de Schepper is geschonken, in het bijzonder het menselijk leven;

• dat de nabestaanden van de op 08 december 1982 geëxecuteerde personen het recht hebben op een ongehinderd gerechtelijk onderzoek en proces in dit gebeuren, en een daaropvolgende genoegdoening;

• dat de verdachten in het reeds gestarte rechtsproces het recht hebben op een eerlijke berechting;

• dat de ongehinderde voortzetting en afronding van het reeds gestarte rechtsproces inzake de executies van 08 december 1982 een essentiële voorwaarde is voor de bescherming en instandhouding van de rechtstaat;

• dat Monseigneur Karel Choennie, Bisschop van Paramaribo, het initiatief heeft genomen om een brede consultatie te houden met verschillende personen en instanties in de samenleving, met als doel condities te scheppen ter waarborging van rust en harmonie in de Surinaamse samenleving, ongeacht de uitkomst van het rechtsproces;

verklaren hierbij het volgende:

• dat de bij het CCK en de IRIS aangesloten religieuze organisaties bereid zijn alles te doen wat in hun vermogen ligt om de vrede, rust en harmonie in de Surinaamse samenleving te bewaren en te bevorderen, en derhalve hun ondersteuning en medewerking toezeggen aan het initiatief dat door Bisschop Choennie genomen is.

Dientengevolge worden daarom dringend de volgende aanbevelingen gedaan:

1. dat allen, in het bijzonder de verantwoordelijke gezagsdragers, erkennen en bevestigen dat het reeds gestarte rechtsproces ongehinderd moet worden voortgezet en afgerond, en derhalve afzien van het toepassen van wel of niet constitutioneel of moreel geoorloofde wetsmiddelen om het rechtsproces te verstoren, vertragen en/of prematuur te doen beëindigen;

2. dat er hierna een onafhankelijke en onpartijdige waarheids- en verzoeningscommissie wordt ingesteld, die met behulp van zowel nationale als internationale neutrale expertise zich zal richten op:

a. het voor de geschiedenis van onze natie officieel vastleggen van de waarheid;

b. reparatie/genoegdoening verlenen aan de nabestaanden van de slachtoffers van de standrechtelijke executie van 08 december 1982;

c. het opstarten van een proces van nationale verzoening, waarmee ook alle andere soortgelijke schendingen van mensenrechten, die zowel vóór als na 08 december 1982 hebben plaatsgevonden, de noodzakelijke aandacht zullen krijgen en op gepaste wijze aangepakt zullen worden;

d. het scheppen van voldoende draagvlak voor het aanvaarden van de door de commissie voorgedragen vervolgstappen, in het belang van het garanderen van rust, vrede en harmonie in de samenleving;

3. dat alle partijen, die zowel direct als indirect betrokken zijn bij het rechtsproces, zich bereid verklaren om, met inachtneming van wet en recht, onder erkenning en aanvaarding van het definitieve gerechtelijk vonnis en in het belang van welzijn in de samenleving, mee te werken aan de afsluiting van dit pijnlijk hoofdstuk van onze geschiedenis, opdat wij als gemeenschap tot de orde van de dag kunnen terugkeren.

Paramaribo, 03 juli 2017,

K. Choennie
CCK/IRIS/Bisdom Paramaribo


A. Ramcharan
IRIS/Arya Dewaker


H. Zamuel
CCK/Evangelische Broedergemeente Suriname


A. Gajadharsing
IRIS/Sanatan Dharm Maha Sabha


M. Slagtand
CCK/Evangelisch Lutherse Kerk in Suriname


I. Jamaluddin
IRIS/Madjlies Moesliemien Suriname


N. Neslo–Claver
CCK/Hervormde Kerk van Suriname


R. Bipat
IRIS/Surinaamse Islamitische Vereniging