Saturday 4 February

Moeder van de Kerk – Koningin van de Apostelen

Door Emkay

Mei de maand van MariaDe meimaand is traditioneel de Mariamaand. Maar waarom eigenlijk? Zeer waarschijnlijk heeft het met de naam van de maand te maken. Deskundigen denken dat de naam mei is afgeleid van de Griekse godin Maia. Die naam betekende oorspronkelijk ‘moeder’ en kreeg later de betekenis van ‘vroedvrouw’.

Geschiedenis
De Romeinen vereerden de Griekse moedergodin Maia om de natuur tot bloei te laten komen. Daarom noemden ze de maand waarin het voorjaar zich nadrukkelijk manifesteert, Maius. In het Latijn is die naam ook verwant aan maior (groter) en maiestas (aanzien, pracht, hoog in aanzien, verheven zijn).
In de Middeleeuwen ontstond in Italië het gebruik om de maand mei aan de Moeder van God, Maria, te wijden. Alle oudere betekenissen van het woord maia en mei passen perfect bij Maria, onze hemelse moeder.

De eigenlijke Maria-devotie is van barokke oorsprong. De jezuïeten oefenen er in de 18de eeuw grote invloed op uit, waardoor de devotie tot een volksdevotie uitgroeit. Het begint in de kring van het gezin en in de religieuze communiteit, gewoonlijk rond een versierd Mariabeeld; geleidelijk aan dringt de devotie door tot in de kerkgemeenschap. Via Italië ontstaat ook in Frankrijk en Spanje een sterke devotie. In Duitsland is er aanvankelijk nog enige reserve, maar omstreeks het midden van de 19de eeuw is de meimaand-devotie verspreid over heel Europa, de Verenigde Staten en in de missie van China. Door de missionarissen wordt zij verspreid in alle missiegebieden, dus ook in Suriname.

Speciale encycliek
In de jaren zestig van de vorige eeuw wijdde paus Paulus VI zelfs een speciale encycliek aan de Mariamaand mei (Menso Maio = Over de maand mei). Daarin schrijft hij dat de Maria-devotie nooit los gezien kan worden van haar zoon Christus.
“Omdat Maria immers met recht beschouwd kan worden als de weg die ons voert tot Christus, is elke ontmoeting met haar vanzelf ook een ontmoeting met Christus”.
Daarmee sluit de Mariaverering in mei ook weer nauw aan bij de Paastijd die tot Pinksteren duurt.

Het Weesgegroet
De Mariamaand is een maand van bijzondere aandacht voor het Rozenkransgebed. Ook worden er veel pelgrimstochten ondernomen naar verschillende bedevaartsoorden in de wereld, waarvan Lourdes het meest bekende is. Parochies besteden in de meimaand extra aandacht aan de devotie tot Maria. Het Mariabeeld krijgt vaak een plek op het altaar. Ook wordt Maria tijdens de vieringen geëerd door het bidden van het Weesgegroet.
Op de laatste dag van deze maand herinnert Maria Visitatie aan het bezoek dat Maria bracht aan haar nicht Elisabeth. Daarbij werden volgens het Evangelie van Lucas belangrijke woorden gesproken: “Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot" (Lucas 1:42). De naam 'Jezus' werd hier in de 13e eeuw aan toegevoegd.

Huwelijk en gezin
Op 13 mei 1917, tijdens de Eerste Wereldoorlog, verscheen Maria aan drie herderskinderen in Fatima (Portugal); een van hen was de zieneres Lucia.
Alleen al het tijdstip is vol betekenis. De wereld was in nood als nooit tevoren. Een hele generatie ging ten onder. Men sneuvelde of keerde getraumatiseerd van het front terug. De Russische Revolutie, die de eeuw verregaand zou bepalen, stond op uitbreken.
De revolutie leidde de aanval in op huwelijk en gezin en deze zet zich nu -honderd jaar later- voort in de gender-ideologie. Deze ideologie beïnvloedt de hele wereld en ook de Kerk, die het huwelijk tussen man en vrouw, en het gezin beschouwt als hoekstenen van de samenleving.
Maria heeft aan de zieneres zuster Lucia, te Fatima doorgegeven dat “de eindstrijd tussen de Heer en het rijk van Satan over huwelijk en gezin” zal gaan. “Maar”, aldus Lucia, “Onze-Lieve-Vrouw heeft de kop van de slang al verpletterd”.

Wat Maria vraagt
Onze hemelse Moeder vraagt: “Mijn kinderen, luister nu en probeer te begrijpen. God wil de vervulling van wat begon in Fatima. De wereld staat op het punt krachtige genaden te verkrijgen, als nooit tevoren. God wenst elke ziel de mogelijkheid te geven al de genaden te ontvangen die zullen stromen uit de hemel.
Mijn Triomf is een mystieke vereniging van harten, een genade die niet gezien of gehoord kan worden, maar enkel verwekt en gevoeld in de diepte van de ziel. Wees oprecht voor deze hemelse missie. Ik heb uw hart nodig als nooit tevoren. Door u zal een stroom van genade komen over al Mijn kinderen, die wachten met een open hart. Ik roep u op u toe te wijden aan Mijn Onbevlekt Hart en Mijn moederlijke omhelzing.”
Langs het Hart van Christus' moeder Maria, behagen wij God en in deze heilige eenheid, de vereniging van onze harten, komen wij tot heiliging van onze ziel.