Wednesday 22 March

In deze rubriek een uittreksel van programma “Het Charisma uur” welke wordt uitgezonden via Radio Immanuel, 95.9 FM elke vrijdagavond om 19:00 uur met een herhaling op de zondag, ook om 19:00 uur. Of via internet streaming www.immanuelsr.com/live
“Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw; en zij zullen tot één vlees zijn”(Genesis 2:24)

Man en vrouw
In het scheppingsverhaal (Gen. 1+2) kunnen we zien hoeveel God van ons houdt. Hij schept de mens en stelt al het andere dat Hij geschapen heeft ter beschikking van die mens. Om erover te heersen. God schiep man en vrouw. De vrouw wordt niet uit aarde gekneed, maar uit de rib van de man. Uit zijn zijde dus. God, in Zijn wijsheid, doet dit niet zomaar. Hij heeft hiermee een duidelijke bedoeling. Zijn bedoeling is dat man en vrouw, zij aan zij door het leven gaan. De vrouw zal naast de man staan: Niet onder hem, niet boven hem, niet voor hem, en ook niet achter hem. Maar NAAST HEM. Zij aan zij.

Verschillende karakteristieken
Het is belangrijk om te weten dat man en vrouw niet hetzelfde zijn. Mannen en vrouwen hebben duidelijk lichamelijke verschillen. Daarom hoeft het ons niet te verbazen dat ze ook verschillen vertonen in hun temperament (aangeboren karaktereigenschappen). Innerlijk en uiterlijk horen immers bij elkaar. We noemen hieronder enkele typische verschillen. Misschien komen ze niet voor in dezelfde mate bij alle mannen en vrouwen, maar we mogen er terdege rekening mee houden.

Karaktereigenschappen bij de man
Bij mannen komen we meer wilskrachtige en verstandelijke (rationele) karakters tegen dan bij vrouwen. Deze eigenschappen zijn gerelateerd aan Gods karakteraspecten kracht en wijsheid. De man heeft doorgaans meer behoefte aan zelfstandigheid en uitdagingen. Hij is relatief ondernemend en avontuurlijk. Doordat hij een steviger botstructuur en meer spiermassa heeft dan de vrouw is hij lichamelijk ook sterker en dat vertaalt zich natuurlijk ook in innerlijke eigenschappen. Het geeft hem meer overwicht en dat dient hij onder meer te gebruiken tot bescherming van de vrouw die kwetsbaarder is.
Hij is eerder zaakgericht en taakgericht dan relatiegericht, vooral bij sterk specialistisch werk. De man is niet intelligenter dan de vrouw, maar wel sterker in rationeel, theoretisch en abstract denken. Daardoor is hij objectiever dan de vrouw en die eigenschap is belangrijk voor een stabiel leiderschap. Tegelijk is dat ook zijn zwakke punt. Door zijn rechtlijnige manier van denken is hij vaak blind voor de fijnere nuances van het leven. Hij doet er goed aan om naar de vrouw te luisteren, die op dat gebied meer in huis heeft.

Karaktereigenschappen bij de vrouw
De gevoelsmatige en evenwichtige karakters komen we bij vrouwen meer tegen dan bij mannen. Deze eigenschappen zijn gerelateerd aan Gods karakteraspecten vriendelijkheid en zorgzaamheid. De vrouw is gevoeliger in bijna alle opzichten. Ze heeft meer behoefte aan relaties, omgang met mensen en verzorgen. Doordat de vrouw beter met emoties kan omgaan, is ze relationeel beter ontwikkeld en beter toegerust voor allerlei mensgerichte taken. Ook de intuïtie bij de vrouw is beter ontwikkeld. Anders dan de man die zich graag door abstracte ideeën laat leiden, richt de vrouw zich meer op het concrete doen en laten van mensen. De combinatie gevoel en verstand maakt ook de vrouw ook creatief. Verder is een vrouw relatief veelzijdig en kan ze een grote verscheidenheid aan taken uitvoeren, terwijl de man dikwijls meer de specialist is die meer weet over veel minder.

Temperamenten van man en vrouw
Concluderend kan worden gesteld dat iedereen op de wereld komt met een verzameling aangeboren algemene eigenschappen en aangeboren extra mannelijke/vrouwelijke eigenschappen. Er zijn mannen en vrouwen bij wie die mannelijke of vrouwelijke eigenschappen minder duidelijk naar voren komen, bijvoorbeeld bij wilskrachtige vrouwen of gevoelsmatige mannen. Dat is op zich helemaal niet erg. Het is belangrijk dat je als man of vrouw de positie inneemt, die volgens de Bijbel bij het man-zijn en bij het vrouw-zijn hoort, ongeacht je temperament.

Wat zegt de Bijbel over het huwelijk?
Het is heel duidelijk dat Gods intentie vanaf het begin was dat de huwelijksrelatie gezegend, geslaagd en gelukkig zou zijn. In Gen 2:24 hebben we gelezen: “Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn.” Jezus zelf haalt dit vers aan in Mattheus 19:5 en voegt eraan toe: “Zo zijn zij niet meer twee, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet.”
In Efeze 5:32 verwijst de apostel Paulus weer naar hetzelfde vers, en verklaart dat de huwelijksrelatie het beeld is van “het grote geheimenis”, Christus en de gemeente. Het is belangrijk, vooral in een huwelijk, om de juiste waarde van de liefde te kennen. Jezus had ons onvoorwaardelijk lief, en hij stierf voor ons. Door zijn kruisdood en Zijn verrijzenis mogen we nu leven in overvloed. Jezus heeft dus een behoorlijk grote prijs voor ons betaald. Alleen uit liefde.

De rol van de echtgenoot
De Schrift maakt heel duidelijk dat een man de leiding moet hebben in zijn huishouden en een gezonde greep op zijn leven moet hebben. 1 Timoteüs 3 gaat over twee leidinggevende functies in de kerk die van oudsher door mannen bekleed worden. De tekst leert dat de mannen Gods hun gezin goed moeten leiden. Vers 5 zegt specifiek: “Als iemand geen leiding kan geven aan zijn huisgezin, hoe zou hij dan voor de gemeente van God kunnen zorgen?”
Daarom is leiderschap een van de voornaamste rollen van een echtgenoot in de Bijbel. Leiderschap betekent invloed. Een man die leeft naar de Bijbel moet zijn gezin beïnvloeden. Echtgenoten zijn geen dictators, ze zijn geen heersers over hun vrouw. Ze zullen juist hun vrouw en hun gezin het voorbeeld geven van eigenschappen die eer aan God brengen. De vruchten van een echtgenoot die stevig in Bijbelse schoenen staat zijn een sterke, zelfverzekerde, geestelijk volwassen vrouw en gezin.
Efeziërs 5:25-33 zegt: “Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft liefgehad en zich voor haar heeft prijsgegeven om haar te heiligen, haar te reinigen met water en woorden, en om haar in al haar luister bij zich te nemen, zodat ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zal zijn, heilig en zuiver. Zo moeten mannen hun vrouw liefhebben, als hun eigen lichaam. Wie zijn vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief. Niemand haat ooit zijn eigen lichaam, integendeel: men voedt en verzorgt het, zoals Christus de kerk, want dat is zijn lichaam en wij zijn de ledematen. Maar ook voor elk van u geldt dat ieder zijn vrouw moet liefhebben als zichzelf, en dat een vrouw ontzag moet hebben voor haar man.”
Door hun kameraadschap werken een en vrouw samen als een team om zich te ontwikkelen en een gezin te stichten. Gods plan was dat elk huishouden functioneert met de specifieke rol van zowel een man als een vrouw en dat zij hierdoor gezonde kinderen opvoeden die God eren met hun leven.
Efeziërs 6:1-3 zegt: “Kinderen, wees gehoorzaam aan je ouders uit ontzag voor de Heer, want zo hoort het. ‘Toon eerbied voor uw vader en moeder’, dat is het eerste gebod waaraan een belofte verbonden is: ‘Dan zal het u goed gaan en zult u lang leven op aarde.”

De thuiskerk
God heeft ons geschapen met als doel zijn kerk te zijn. Dit begint thuis. Als gezin. Vader, moeder, kinderen. Sommige gezinnen zijn misschien door omstandigheden niet volledig. Misschien ontbreekt de vader, misschien de moeder, of misschien hebt u geen kinderen. Belangrijk is te weten: de kerk begint thuis. Het gezin, is de kleine huiskerk. Net zoals het heilig huisgezin van Jesus, Maria en Jozef. Zij zijn ons voorbeeld.
Net als hoe we samen eten en drinken, is het belangrijk om ook samen tot de Heer te komen met onze lofprijzing, dankzegging en smeekbeden. Zo kunnen wij, gevoed door deze kleinste gemeenschap, die van het gezin, deel worden van de grote kerkgemeenschap waar wij bij horen. En sterker nog: Zo kan Gods plan met ons waarheid worden. Niet alleen binnen ons gezin, niet alleen binnen onze kerkgemeenschap, maar in de totale maatschappij.

Uit Omhoog editie 39  - 22okt 2017