Monday 23 April

Door: Ptr M. Noordermeer

AuroramissenVanaf vrijdag 16 tot zaterdag 24 december worden er in onze basiliek de zgn. ‘Auroramissen’ gevierd, ’s morgens om 06:00 uur. Op de ABC-eilanden – Aruba, Bonaire en Curaçao – worden die “Misa di Aurora” genoemd met elke morgen om 05:00 uur stampvolle kerken. Als men niet op tijd is vindt men geen plaats en moet men buiten maar volgen! Ook in Suriname heeft dit Caribisch gebruik sinds enige jaren zijn ingang gevonden en met overweldigend succes.
Het is de laatste voorbereiding op Kerstmis gedurende die laatste week voor het heilig gebeuren van de geboorte van onze Immanuël. Deze geboorte is van zo’n groot belang, dat zelfs de wereldgeschiedenis is ingedeeld in twee periodes: vóór de geboorte van Christus en na de geboorte van Christus. Wij leven nu in het jaar 2016 na de geboorte van Christus!

In deze dageraadsmissen worden de zg. ‘O-antifonen gezongen.’ Die worden zo genoemd omdat elk van die antifoon begint met ‘O,’ als een uitroep van bewondering, eerbied en verlangen. Hier zijn ze in volgorde:

17 dec.: ‘O Sapientia’ – “O, Wijsheid van God, die reikt tot alle uiteinden der aarde, kom, om ons te verlossen! Ach, leer ons toch de weg der wijsheid te gaan. Ach kom toch Heer, verlos nu uw volk!”
18 dec.: ‘O Adonaï’ – “O, grote Heer, die Mozes is verschenen in een brandend braambos, kom. Gij gaf hem eens de wet op de berg Sinaï. Ach, kom.”
19 dec.: ‘O Radix Jesse’ – “O, nakomeling van Jesse (Jesse, vader van Koning David), banier voor de volken voor wie koningen verstommen, kom. De heidenvolkeren knielen eens voor U neer. Aach, kom.”
20 dec.: ‘O Clavis David’ – “O, sleutel van de Davidsstad en scepter van het huis van Israël, kom. Bevrijd wie boeien heeft, geef vrijheid aan elkeen. Ach, kom.”
21 dec.: ‘O Oriens’ – “O, opgaande zon, o, dageraad, o luister van het eeuwig Licht en zon der gerechtigheid, kom. Verlicht de duisternis, de schaduw van de dood. Ach, kom.”
22 dec.: ‘O Rex Gentium’ – “O, Koning van de volkeren, Gij hoeksteen die alles tot tot één gehaal verbindt, kom. Want Gij hebt ons gemaakt uit aarde naar uw beeld. Ach, kom.”
23 dec.: ‘O Emanuël’ – “God-met-ons, o Koning, verwachting der volkeren en hun Redder, kom. Want Gij zijt God-met-ons, reeds eeuwen voorspeld. Ach, kom toch, Heer, verlos nu uw volk.”

Deze zeven O-antifonen hebben ook nog iets cryptisch in zich: ze zijn zo geschreven in het Latijn, dat de eerste letter van elk woord na de O-uitroep, samen achter elkaar ook een boodschap in zich draagt. Te beginnen vanaf de laatste dag en opgaand naar de eerste dag zien wij in de eerste letters na de O-uitroep een latijnse boodschap:. “Ero cras”: “Ik zal er morgen zijn.”

Het eerste deel van de antifoon geeft een Messiaanse eretitel uit de Bijbel aan Jezus zoals, ‘Wijsheid van God,’ ‘Grote Heer’ (Adonaï), ‘Wortel van Jesse,’ waarop een oproep volgt, ‘Kom om ons te verlossen,’ iedere keer gezongen door de aanwezigen. Het tweede deel is als het ware een vorm van gebed: “Ach leer ons toch de weg,” “Bevrijd wie boeien heeft,” “Verlicht de duisternis.” Het is één grote kreet naar verlossing! En steeds weer herhaalt de antifoon: “Ach kom om ons te verlossen.”

Deze O-antifonen kregen al in de zesde eeuw een plaats in het breviergebed, bij de lofzang van Zacharias, in de Lauden, het officieel morgengebed van de Kerk. In de negende eeuw kreeg geleidelijkaan de O-antifoon een plaats in het avondgebed van de Kerk, dat wij de Vespers noemen, vóór en na de lofzang van Maria, het Magnificat.

Het Evangelie van deze laatste dagen voor Kerstmis geeft duidelijk weer een stijging van de verwachting van Gods volk, en zijn nauw verbonden met de O-antifonen:
17 dec.: geslachtslijst van Jezus Christus, Zoon van David. Zijn stamboom: Jezus Christus treedt de geschiedenis van de mensheid binnen;
18 dec.: Jezus past in het heilsplan van God. Jozef, uit het geslacht van koning David moet voor Hem zorgen;
19 dec: geboorte van Johannes de Doper. Zacharias had moeite om zo maar te aanvaarden dat Elisabet zwanger kon worden en alsnog een zoon zou krijgen. Zacharias werd daardoor stom tot op het moment dat alles werkelijkheid zou worden.
20 dec.: toen Elisabet zes maanden zwanger was vroeg de engel Gabriël aan Maria of zij mee wilde werken aan Gods heilsplan met de mensen: “Zie de Dienstmaagd des Heren, Mij geschiede naar uw Woord,” hetgeen “ja” betekent;
21 dec.: Maria gaat naar Elisabet om haar de laatste maanden van haar zwangerschap te helpen. Maria en Elisabet ontmoeten elkaar: Elisabet, moeder van Johannes de Doper en Maria de moeder van Emanuël;
22 dec.: bij die ontmoeting tussen Maria en Elisabet spreekt Maria haar Magnificat uit, één grote lofzang omdat wat God aan haar heeft gedaan: “Alle geslachten der aarde zullen Mij zalig prijzen”;
23 dec.: de laatste dag van intense voorbereiding vertelt het verhaal van de geboorte van Johannes de Doper.

En zo bereidt de liturgie ons voor op het feest van onze Verlossing: Kerstmis. Weest dus welkom in deze liturgische voorbereiding op het feest van onze Verlossing, elke morgen om 06:00u in de basiliek voor de Auroramissen.

 

Uit: Omhoog, editie nr 46